Kallelse till föreningsstämma 2024

Brf Roslagsgatan 36

Onsdagen den 5 juni 2024 kl 18:00 

Plats: Innergården

Vid dåligt väder blir mötet i källaren i B-huset. 

Dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av stämmoordförande
 • Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • Fastställande av röstlängd
 • Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • Föredragning av revisorns berättelse
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om resultatdisposition
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer och revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 • Stämmans avslutande

Årsredovisningen för 2023 och revisorns berättelse finns att ladda ner här:

Revisionsberättelse 2023 • Årsredovisning 2023 – Del 1 | Del 2 | Del 3

Bästa hälsningar,

Styrelsen för Brf Roslagsgatan 36