Ordningsregler

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster samt andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Om du har frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 1. Om allmän aktsamhet
  • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
  • Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.
 2. Om säkerhet
  • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
  • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.
  • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
  • Var försiktig med eld.
  • Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.
  • Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.
  • Föremål, t ex barnvagnar, får inte förvaras/placeras utanför lägenhetsdörren eller i trapphusen på grund av brandfara.
 3. Om gemensamma kostnader
  • Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.
  • Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.
 4. Rökning
  • Rökning är förbjuden på samtliga allmänna utrymmen såsom innergården, trapphusen, entréer och hissarna.
 5. Balkonger/altaner
  • Balkonger/altaner får inte användas för:
   • permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
    skakning av mattor, sängkläder mm.
   • grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.
  • Placera blomlådor innanför balkongräcket. Se till att balkong/altandörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller vid snösmältning. För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.
 6. Tvättstuga
  • Föreningen har totalt en tvättstuga, belägen på gården. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.
  • OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.
 7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
  • Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrum eller i cykelställ och inte ställas utanför porten. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén eller i trapphusen.
 8. Gården
  • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.
  • Använd gärna gården, men tänk på att hålla ljudvolymen på en rimlig nivå. Städning av gården är obligatorisk efter t ex en fest.
  • Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden (minst 2 dm). Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.
 9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
  • Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.
  • Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning.
  • Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation.
  • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation alt. lämnas på av föreningen särskilt anvisad plats. Observera att skrymmande föremål endast kan lämnas vid närmaste miljöstation.
  • Tidningar lämnas i soprummet på anvisad plats.
  • Kontakta soprumsansvarig om kärlen är överfyllda. Det är inte tillåtet att lämna avfall på annan plats än i de anvisade kärlen.
 10. Källare och vind
  • På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare. Egendom som förvaras utanför förråden kan komma att slängas.
 11. Parabolantenn
  • Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.
 12. Husdjur
  • Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.
 13. Störningar
  • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten, men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss, tvättstuga och innergården.
  • Det är väl också klart att man inte utövar musik eller annan högljudd underhållning efter kl 22.00 på kvällen och kl 07.00 på morgonen.
 14. Andrahandsuthyrning
  • Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.
 15. Lägenhetsunderhåll
  • Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.
  • Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
  • En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.
 16. Förändringar i lägenheten
  • Mindre förändringar får göras i lägenheten men mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. För en mer detaljerad beskrivning se Bilaga 2 ” Att göra förändringar i lägenheten”. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.
 17. Om Du tänker flytta
  • Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap.
  • Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 8 januari 2007 att gälla tills vidare.