Kallelse till föreningsstämma 2023

Brf Roslagsgatan 36

När: Söndagen den 11 juni 2023 kl 12:00 

Plats: Innergården* 

*Vid dåligt väder blir mötet i källaren i B-huset. 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisningen för 2022 och revisorns berättelse finns att ladda ner från vår webbplats på www.roslagsgatan36.se.

Revisionsberättelse 2022 | Årsredovisning 2022 (Del 1) | Årsredovisning 2022 (Del 2)

Obs! Det är ett feltryck på sid 2 i årsredovisningen gällande antal lägenheter. Den korrekta lydelsen skall vara:
Föreningen upplåter 38 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lägenheter och 3 lokaler med hyresrätt”.

Bästa hälsningar,

Styrelsen för Brf Roslagsgatan 36