Kallelse till extra föreningsstämma 18 november kl 19:00

När: 18 november 2014 kl 19:00

Plats: Innergården. Vid regn ses vi i B-källaren.

Med anledning av att styrelsen kommer att stå utan kassör och ordförande vid nästa ordinarie föreningsstämma, utlyser vi härmed en extra föreningsstämma med avsikt att välja in suppleanter till styrelsen. Genom att välkomna nya styrelsemedlemmar möjliggör vi en lång introduktion samt en smidig överlämning av rollerna vid ordinarie stämma våren 2015.

Om du är intresserad av en suppleantplats i styrelsen, samt kan tänka dig en ledande position, hör av dig till styrelsen inför stämman!

Dagordning

  • Stämmans öppnande
  • Godkännande av dagordning
  • Val av ordförande vid stämman
  • Anmälan av styrelsens val av protokollförare
  • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  • Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst
  • Fastställande av röstlängd
  • Presentation av kandidater
  • Val av nya suppleanter
  • Stämmans avslutande

Välkommen!