Välkommen på årsstämma & städdag

Söndagen den 19 maj kl. 12-14 samlas vi på innergården.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3 Godkännande av dagordningen.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justerare och rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Tillsättande av valberedning.
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält
enligt 31 §.
18. Stämmans avslutande.

Städning av gård och gemensamma utrymmen
Vid denna vårstädning så kommer förutom gården och angränsande gemensamma utrymmen, även de gemensamma utrymmena på vindarna att städas. Saker som står i gångarna på vindarna såsom innerdörrar och klädställningar kommer att slängas. Så vet du med dig att du har saker i de gemensamma utrymmena som du vill behålla – ta hand om dina grejer innan den 19:e maj.

Nya styrelsemedlemmar sökes
Styrelsen behöver förstärkning, vi är idag endast 3 medlemmar. Tag chansen att vara med och påverka hur din förening förvaltar fastigheterna och ekonomin, det tar endast några timmar i månaden i anspråk och är både lärorikt och kul! 🙂