Välkommen på föreningsstämma onsdag 14 juni kl 18:00!

När? 14 juni kl 18:00

Var? Innergården (vid dåligt väder, B-källaren)

Huvudpunkter på stämman

1. Behov av ny styrelse

Hela styrelsen kommer att ställa sina platser till förfogande under årsstämman. Anledningen är att man ser ett behov av förnyelse och ett större engagemang för föreningen. Vi uppmanar därför dig som boende att anmäla ditt intresse om du önskar delta i styrelsearbetet.

Om man under stämman inte lyckas välja en ny styrelse, så kan föreningen tvingas att hyra in extern kompetens, något som kan vara mycket kostsamt.

2. Säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter

Styrelsen önskar tillskjuta stämman frågan om säkerhetsdörrar. Många lägenheter upplevs idag bl.a. som lyhörda mot trapphus. Med säkerhetsdörrar installerade så har vi möjlighet att; i) minimera oljud in till lägenheterna, ii) öka säkerheten för lägenheterna samt iii) kunna erbjuda en bättre lösning för posthantering.

Installation av säkerhetsdörrar är en investering som styrelsen anser gagnar föreningen samt kan bekostas utan insats av boende p.g.a. av vår mycket goda ekonomiska situation. Det är också ett viktig steg i den investering som styrelsen anser ska läggas på att sköta och förädla vår fastighet.

3. Nya stadgar

Föreningen har idag mycket föråldrade stadgar där en stor del av stadgarna även har ersatts av nya lagar. Styrelsen föreslår därför antagande av nya stadgar som du kan läsa här. De nya stadgarna är baserade på Fastighetsägarna Sveriges mönsterstadgar från 2016.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlem anmält ärende
  • Säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter
  • Stadgeändring
 18. Avslutande

Årsredovisningen för 2016 hittar du här på vår hemsida under Ekonomi, men kan också rekvireras via Styrelsen.

Välkommen!