Kallelse till föreningsstämma Brf Roslagsgatan 36

Som tidigare aviserats så blir årets föreningsstämma av den 7 juni.

När: Söndag 7 juni kl 12:00 (vi inleder med gårdsstädning)

Plats: Innergården (vid dåligt väder, B-källaren)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisningen för 2019 finns att ladda ner från vår hemsida på www.roslagsgatan36.se.

Bästa hälsningar,

Styrelsen för Brf Roslagsgatan 36

Städning av gård och gemensamma utrymmen
Vid denna vårstädning så kommer förutom gården och angränsande gemensamma utrymmen, även de gemensamma utrymmena på vindarna att städas. Saker som står i gångarna på vindarna såsom innerdörrar och klädställningar kommer att slängas. Så vet du med dig att du har saker i de gemensamma utrymmena som du vill behålla – ta hand om dina grejer så snart du kan.

Nya styrelsemedlemmar sökes
Styrelsen behöver förstärkning, vi är idag 4 medlemmar. Tag chansen att vara med och påverka hur din förening förvaltar fastigheterna och ekonomin, det tar endast några timmar i månaden i anspråk och är både lärorikt och kul! 🙂