Kallelse till föreningsstämma 2021

När: Söndag 13 juni 2021 kl 12:00 

Plats: Innergården

Vid dåligt väder, medtag paraply. Munskydd och handskar kommer att erbjudas för den som önskar. Vi håller lämpligt avstånd.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisningen för 2020 och revisorns berättelse finns att ladda ner från vår hemsida på www.roslagsgatan36.se:

Årsredovisning 2020 | Revisionsberättelse 2020

Bästa hälsningar,

Styrelsen för Brf Roslagsgatan 36

Nya styrelsemedlemmar sökes

Tag chansen att vara med och påverka hur din förening förvaltar fastigheterna och ekonomin. Det är både lärorikt och givande!